Ordensudvalgsmedlemmer 2024:

 • Annette Hagdrup, SFH, jurist, formand - på valg 2025
 • Kim Friisgaard, FDK - på valg 2026
 • Jens Pedersen, WJ - på valg 2027

Suppleant - Jakob Sparvath, OFC

 • Ordensudvalgets opgaver:

   

  DFU vedtægter:

  Ordensudvalget

  § 15

  stk. 1  Ordensudvalget består af en formand, to andre medlemmer og en suppleant, der indtræder, hvis et af de faste medlemmer er forhindret eller inhabil. Udvalget konstituerer sig selv; men formanden skal være jurist.

  stk. 2  Medlemmerne vælges for 3 år forskudt, således at der hvert år vælges ét medlem. Suppleant vælges hvert år. Valg af fast medlem og suppleant sker samlet, således at der afgives stemme på én person. Den person, der opnår flest stemmer, er fast medlem, mens den, der opnår næstflest stemmer, er suppleant.  

  stk. 3  Valgbare er personer, der er medlem af en klub eller et faldskærmscenter, der er medlem af DFU.

  stk. 4  Udelukket fra valg er repræsentanter, medlemmer af DFU´s bestyrelse eller et af DFU’s andre udvalg.  

  stk. 5  Et medlem, der er begyndt behandling af en sag, deltager i sagens behandling indtil afgørelse, uanset om medlemmet inden da er udtrådt af udvalget.

§ 16

stk. 1  Ordensudvalgets opgaver er:

 1. at afgøre alle sager, som efter vedtægterne kan indbringes for det.
 2. fungere som voldgiftsret ved afgørelse af uenighed mellem organisationer eller enkeltpersoner under DFU. Dansk Faldskærms Union Vedtægter side 7 af 9 - 22. udgave marts 2024
 3. afgøre spørgsmål om fortolkning af DFU´s love og andre bestemmelser.

stk. 2  Udvalget kan træffe afgørelse om:

 1. tildeling af misbilligelse eller advarsel,

 2. idømmelse af bøde,

 3. pålæggelse af erstatningsansvar for forvoldt skade,

 4. udelukkelse i en periode fra deltagelse i konkurrencer, opvisninger, eller springvirksomhed generelt eller fra bestridelse af tillidsposter,

 5. udelukkelse af enkeltpersoner fra DFU,

 6. inddragelse af certifikater eller andre rettigheder

§ 17

 

stk. 1  Når en sag indbringes for ordensudvalget, overtager udvalget de beføjelser, som er tillagt bestyrelsen i § 13.

stk. 2  Udvalget fastsætter selv sin forretningsgang.

stk. 3  Udvalgets afgørelse skal træffes hurtigst muligt, Afgørelsen skal være begrundet. Parterne i sagen og DFU’s bestyrelse skal have skriftlig meddelelse om afgørelsen.

stk. 4  Ordensudvalgets afgørelse kan indbringes for DIF-idrættens Højeste Appelinstans. Meddelelsen om afgørelsen skal indeholde vejledning om dette.

Aktiviteter / kalender

Se galleriet

Download "Springeren"