Materiel Udvalget inviterer til materielmøder - 18/3-2023

Materiel Udvalget inviterer hermed til MR/R-møde, RP-møde samt MU seminar 18/3-2023.

Møderne afholdes på Hotel Scandic i Odense.

En spændende dag med en masse vidensdeling og informationer blandt andet om, hvad MU arbejder på i kulissen, udvikling af vores materielbestemmelser og ikke mindst valg til MU.

Jonas og Johnni er på valg, og begge genopstiller.

Dagen vil være opdelt i tre møder med hver deres agenda, se vedlagte dokumenter:

 1. Klokken 09: Masterriggere og riggere - fysisk fremmøde - se vedlagte invitation.
  Lukket for lavere status, foruden MU-medlemmer.
 2. Klokken 12: Reservepakkere og højere status - fysisk fremmøde - se vedlagte invitation.
  Lukket for lavere status, foruden MU-medlemmer.
 3. Klokken 18: Ordinært materielårsmøde, for alle.
  Seniorpakkere og højere status, har stemmeret til MU-valget - se vedlagte invitation.
  Online (via Microsoft Teams) eller fysisk fremmøde.

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njk2YmNlYTMtNzQ0NC00ODQ5LTk3YWQtZjk5ZjE1NTZhZTA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220402450e-4e1d-4f8d-a652-f768cbac4b29%22%2c%22Oid%22%3a%22e82010fa-45cc-46f3-8f3b-3008e5306ce9%22%7d

  Start kl.18 og forventes afsluttet kl. 20
  Venligst sluk jeres kamera og mute jeres mikrofon, så folk med mindre gode forbindelser også kan følge med.

RP/R/MR har, iflg. MB 61 §19, §24 samt §28 respektivt, mødepligt til hvert andet møde for at kunne forny sin status.

På vegne af MaterielUdvalget

Bjarne Wahl Hansen